Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van No Black No White

Geregistreerde: No Black No White VOF., handelend onder de naam No Black No White
Geregistreerd adres: Gerard Philipslaan 249, 5616 TT Eindhoven
E-mail adres: info@noblack-nowhite.com
Nederlands Kamer van Koophandel nummer: 76381730

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke uitnodiging tot behandeling van No Black No white (NBNW) en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen NBNW en de Consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal NBNW, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven hoe deze algemene voorwaarden bij NBNW in te zien zijn en dat deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. In afwijking van het vorige lid kan, voor zover de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar worden gesteld op zodanige wijze dat de consument deze gemakkelijk op te bergen.

Artikel 3 – Aanbod

Indien een aanbieding slechts voor een beperkte periode geldig is, dan wel voorwaardelijk is, wordt dit nadrukkelijk in de aanbieding vermeld. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als No Black No White afbeeldingen gebruikt, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. NBNW is niet gebonden aan kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk wordt gemaakt welke rechten en plichten er aan de aanvaarding zijn verbonden.

Artikel 4 – Contract

Een overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en aan de daarbij gestelde voorwaarden is voldaan. Voor zover de Consument het aanbod via elektronische kanalen heeft geaccepteerd, bevestigt NBNW onmiddellijk per elektronische kanalen de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de NBNW passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument in staat is om elektronisch te betalen, treft NBNW passende beveiligingsmaatregelen. Voor zover wettelijk is toegestaan, kan NBNW controleren of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede aan al die feiten en omstandigheden die relevant zijn voor het op verantwoorde wijze sluiten van een overeenkomst op afstand.

NBNW, gezien de feitelijke omstandigheden en omstandigheden die de overeenkomst niet willen sluiten, gerechtigd is om, onder opgaaf van redenen, een bestelling te weigeren of bijzondere voorwaarden te verbinden aan de uitvoering ervan.

Artikel 5 – Recht om te annuleren

De consument kan een overeenkomst voor de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. NBNW kan de consument de reden van opzegging vragen. Dit verplicht de consument niet om deze reden bekend te maken. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, het product heeft ontvangen.

Verlengde bedenktijd:

·  Indien NBNW de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het standaardformulier voor herroeping heeft verstrekt, loopt de bedenktijd voor een periode van twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd als bedoeld in overeenstemming met de voorgaande secties van dit artikel.

·  Indien NBNW de Consument binnen twaalf maanden na de aanvangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd de in het voorgaande lid genoemde informatie heeft verstrekt, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de datum waarop de Consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 6 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij of zij mag het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en goede werking ervan vast te stellen, op basis van het feit dat de consument het product alleen mag hanteren en inspecteren zoals hij of zij dat in een winkel zou doen. De consument is als enige aansprakelijk voor enige waardevermindering van het product die voortvloeit uit enige behandeling van het product die verder gaat dan toegestaan ​​in artikel 1. De consument is niet aansprakelijk voor enige waardevermindering van het product als No Black No White niet de consument alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt vóór of op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en bijbehorende kosten

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt de consument dit binnen de bedenktijd aan No Black No White door middel van het standaardformulier voor herroeping of een andere ondubbelzinnige methode. De consument zendt het product zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de datum volgend op de in lid 1 bedoelde melding terug, of overhandigt het aan de NBNW of diens gemachtigde. Dit is niet nodig als NBNW heeft aangeboden het product persoonlijk af te halen. De consument wordt in ieder geval geacht aan de retourtermijn te hebben voldaan als hij het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken. De consument zendt het product samen met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door NBNW verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het product. Indien NBNW niet is begonnen dat de consument deze kosten zelf moet dragen, hoeft de consument de kosten voor het terugzenden van het product niet te dragen. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten automatisch opgezegd.

Artikel 8 – Verplichtingen van No Black No White in geval van annulering

Wanneer No Black No White het geretourneerde artikel heeft ontvangen, zal na ontvangst direct een ontvangstbevestiging worden gestuurd naar de Consument. NBNW vergoedt alle door de Consument gedane betalingen, inclusief eventuele door NBNW in rekening gebrachte bezorgkosten voor het geretourneerde product, direct doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop NBNW het geretourneerde artikel heeft ontvangen. Tenzij NBNW aanbiedt het product zelf af te halen, kan het de terugbetaling inhouden totdat het het product heeft ontvangen of totdat de consument aantoont dat hij het product heeft geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. NBNW betaalt de betaling terug met hetzelfde betaalmiddel dat door de consument wordt gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Indien de Consument voor een duurdere methode van levering heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft NBNW de gemaakte kosten voor een duurdere methode niet te vergoeden.

Artikel 9 – Naleving van de overeenkomst en aanvullende garantie

No Black No White garandeert dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften die bestonden op de datum waarop de overeenkomst werd gesloten. Indien overeengekomen staat NBNW er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Elke aanvullende garantie die door NBNW, haar leverancier, fabrikant of importeur wordt verstrekt, zal de wettelijke rechten en aanspraken van de consument onder de overeenkomst met NBNW niet beperken als NBNW de uitvoering van haar deel van de overeenkomst niet heeft nagekomen. De term ‘aanvullende garantie’ verwijst naar elke verplichting van NBNW, haar leverancier, importeur of producent, waaronder NBNW bepaalde rechten of claims aan de consument toekent die verder gaan dan wat wettelijk vereist is in het geval dat het niet volledig voldoet aan zijn onderdeel van het contract.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

No Black No White zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan NBNW heeft opgegeven. In overeenstemming met de relevante bepalingen in artikel 4 van deze algemene voorwaarden, zal NBNW bestellingen die met redelijke snelheid zijn geaccepteerd, maar uiterlijk binnen 20 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien de bezorging niet dan wel geheel niet kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk dertig dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Na beëindiging conform het vorige lid zal NBNW het door de Consument betaalde bedrag direct terugbetalen. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij NBNW tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen aan NBNW aangemelde vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Onderzoeksplicht / klachten

De Consument dient de Producten binnen 8 dagen na levering van de Producten te onderzoeken op juiste kwaliteit en kwantiteit in overeenstemming met de tussen Partijen overeengekomen contractvoorwaarden. Indien de Consument een gebrek in de kwantiteit en / of kwaliteit van de geleverde Producten constateert, dient hij of zij het gebrek direct na ontdekking en uiterlijk 8 dagen na levering van de Producten schriftelijk aan NBNW te melden. Indien de consument aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet had kunnen vermijden (verborgen gebrek), dient de consument het gebrek binnen 8 dagen na ontdekking, of althans binnen 8 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs had kunnen zijn, schriftelijk aan NBNW te melden. De in dit artikel bedoelde schriftelijke melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten. Daarnaast dient de Consument ook het factuurnummer en de bij de levering behorende pakbon te vermelden, zodat de NBNW zo goed mogelijk op de klacht kan reageren. Indien een klacht niet binnen de in dit artikel genoemde termijn wordt gemeld en / of niet voldoet aan de in dit artikel gestelde eisen, vervallen alle rechten van de consument met betrekking tot het geconstateerde gebrek of de geconstateerde tekortkoming door werking van wet. Als een klacht wordt aanvaard, al dan niet door NBNW, heeft NBNW de keuze om het relevante deel van de levering te herstellen / repareren of opnieuw af te leveren aan de consument of om een ​​creditnota naar de consument te sturen voor het relevante deel van de levering , die dan wordt geacht te zijn geannuleerd. Indien een klacht gegrond is verklaard, heeft de consument geen recht op enige andere vorm van vergoeding dan bedoeld in de vorige zin. De Consument heeft alleen het recht om producten aan NBNW te retourneren na voorafgaande schriftelijke toestemming van NBNW. Retourzendingen die niet zijn voorafgegaan door een klacht en details met betrekking tot de klacht, alsmede schriftelijke toestemming van NBNW zijn niet toegestaan. Indien de consument, in strijd met deze bepalingen, de producten alsnog retourneert of zonder opgaaf van redenen retourneert, zal NBNW deze producten, voor zover deze niet door NBNW worden geweigerd, ter beschikking van de consument houden, en voor rekening en risico van de consument. NBNW bewaart deze producten zonder enige erkenning van de juistheid van een claim onder garantie van de Consument. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de Consument. Een klacht ontslaat de consument niet van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 12 – Product of diensten (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

NBNW heeft er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurweergave van uw computermonitor nauwkeurig is.

NBNW behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om de verkoop van producten of diensten aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.

NBNW garandeert niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander door u gekocht of verkregen materiaal aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

Artikel 13 – Overmacht

In deze algemene voorwaarden wordt onder overmacht ingevolge Boek 6, artikel 75 van het Burgerlijk Wetboek verstaan, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken alsmede de gevolgen daarvan, voorzien of onvoorzien, waarop No Black No White geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor NBNW haar verplichtingen niet kan nakomen of het voor NBNW zo belastend en / of onevenredig duur is om aan haar verplichtingen te voldoen waarvan redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht dat zij doen. Voorbeelden zijn stakingen binnen de bedrijven van NBNW of van derden, maar ook extreme weersomstandigheden, machinestoringen, machinestoringen, storingen in de energietoevoer en de omstandigheid dat NBNW geen prestatie krijgt die belangrijk is in verband met de prestatie om zelf te worden geleverd, of zal dergelijke prestaties niet op tijd of niet correct ontvangen. NBNW heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die verhindert (verdere nakoming van de Overeenkomst plaatsvindt nadat NBNW aan haar verplichting had moeten voldoen). Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze termijn langer dan twee maanden duurt, heeft NBNW of de consument het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot vergoeding van de wederpartij. NBNW is gerechtigd betaling te vorderen voor alles dat door of namens NBNW in het kader van de overeenkomst met de consument is verricht vóór het moment van overmacht.

Artikel 14 – Betaling

Tenzij anders bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, moeten de door de consument verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het begin van de bedenktijd worden betaald, of bij gebreke van een bedenktijd binnen 14 dagen na het sluiten van de contract. Bij een consumentenkoop kan de consument onder de algemene voorwaarden niet verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Indien vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst (en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. De consument is verplicht NBNW onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele onjuistheden in verstrekte of vermelde betalingsgegevens. NBNW accepteert de volgende betaalmethoden: iDeal, Paypal, Visa / Mastercard.

Artikel 15 – Gevolgen van te late betaling / incassokosten

Indien de consument niet op tijd aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en door No Black No White op de hoogte is gesteld van de betalingsachterstand, krijgt hij een aanvullende termijn van 14 dagen om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, en na niet te hebben betaald binnen deze termijn 14 dagen, is over de openstaande schuld wettelijke rente verschuldigd en NBNW is gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De maximale incassokosten zijn: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, -; 10% over de volgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000, met een minimum van € 40. NBNW kan ten voordelen van de Consument afwijken van de aangegeven bedragen en percentages. Alle producten, afgeleverd of in afwachting van aflevering, blijven het exclusieve eigendom van NBNW, totdat alle vorderingen van NBNW op enig moment op de Consument, inclusief de in artikel 3, lid 2, BW 3 genoemde vorderingen, zijn voldaan volledig. Zolang de eigendom van de goederen niet aan de consument is overgedragen, mag de consument de goederen niet aan derden doorverkopen, verpanden of een ander recht verlenen.

Artikel 16 – Klachten procedure

No Black No White beschikt over een goed bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij NBNW. Bij NBNW ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als wordt verwacht dat een klacht een langere verwerkingstijd zal vergen, zal NBNW binnen 14 dagen antwoorden, de ontvangst bevestigen en aangeven wanneer de consument een meer gedetailleerd antwoord kan verwachten.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

Indien wettelijk of anderszins is vastgesteld dat No Black No White jegens de Consument aansprakelijk is voor schade geleden in verband met de overeenkomst, of wegens een onrechtmatige daad of om een ​​andere reden, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief enige betaling verplichting op grond van artikel 6, artikelen 230 en / of 271 van het Burgerlijk Wetboek, wordt te allen tijde op de volgende wijze in haar geheel beperkt:

* a) NBNW is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een aanname van NBNW op basis van door / namens de consument verstrekte onjuiste gegevens / bestanden;

* b) NBNW is niet aansprakelijk voor winstderving, gederfde inkomsten, gederfde omzet, gemiste besparingen, bedrijfsschade en andere door de consument geleden stagnatie;

* c) De aansprakelijkheid van NBNW, inclusief eventuele betalingsverplichting op grond van artikel 6, artikelen 230 en / of 271 van het Burgerlijk Wetboek, aan de Consument is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uitbetaald wordt onder de aansprakelijkheidsverzekering van NBNW in de desbetreffende geval;

* d) In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekering van NBNW – om welke reden dan ook – niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van NBNW. Inclusief eventuele betalingsverplichting op grond van artikel 6, artikelen 230 en / of 271 van het Burgerlijk Wetboek, is beperkt tot:

* e). de nettowaarde van de factuur met betrekking tot de producten waarop de gebeurtenis die aanleiding geeft tot het verlies betrekking heeft of, indien meerdere facturen betrekking hebben op de gebeurtenis die het verlies veroorzaakt, de nettowaarde van de laatste van deze reeks facturen door NBNW aan de Consument verzonden voorafgaand aan het moment waarop de gebeurtenis die tot de schade heeft geleid heeft plaatsgevonden;

* f. of, indien de gebeurtenis die tot verlies heeft geleid niet is gebaseerd op de levering van producten, of indien hiervoor geen factuur is verzonden, de nettowaarde van de laatste factuur die NBNW aan de Consument heeft gezonden voorafgaand aan het moment dat de gebeurtenis die tot het verlies heeft geleid, heeft plaatsgevonden.

In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekering van NBNW – om welke reden dan ook – niet uitkeert, is de totale aansprakelijkheid van NBNW, inclusief eventuele betalingsverplichting op grond van artikel 5, artikel 230 en / of 271 van het Burgerlijk Wetboek, aan de consument ter zake van toerekenbare het niet naar behoren of niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een andere reden – ongeacht het aantal gebeurtenissen dat schade veroorzaakt – zal in geen geval hoger zijn dan de nettowaarde van de laatste factuur die de NBNW aan de consument heeft gezonden voorafgaand aan het moment van de schade- waardoor een gebeurtenis heeft plaatsgevonden, met dien verstande dat de totale aansprakelijkheid van de NBNW niet meer dan € 10.000, – zal overschrijden. Deze beperkingen zijn alleen niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van NBNW.

Schade waarvoor NBNW aansprakelijk kan worden gehouden, moet zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 15 dagen na het ontstaan ​​daarvan schriftelijk aan NBNW worden gemeld op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn is niet van toepassing indien de consument kan aantonen dat er een geldige reden is waarom dit verlies niet eerder had kunnen worden gemeld. Een aansprakelijkheidsvordering jegens NBNW vervalt binnen 12 maanden nadat de consument bekend is geworden met de oorzaak van de schade of deze redelijkerwijs had behoren te kennen.

Artikel 18 – Vergoeding

De Consument is aansprakelijk voor alle schade, kosten en uitgaven van verliezen, inclusief maar uitdrukkelijk niet beperkt tot advocaatkosten, die NBNW of derden lijden als gevolg van of in verband met een contractbreuk door Consument, ongeacht of die schade is veroorzaakt door de Consument, zijn of haar personeel of een andere rechtspersoon of natuurlijke persoon of eigendom waarvoor NBNW wettelijk aansprakelijk is. De Consument vrijwaart NBNW volledig voor alle aanspraken van derden met betrekking tot schade, verliezen, kosten en uitgaven van derden die voortvloeien uit of verband houden met een schending van de overeenkomst door de Consument, inclusief maar uitdrukkelijk niet beperkt tot claims als bedoeld in Boek 6 Artikel 85 Juncto artikel 190 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede de in die artikelen genoemde drempelbedragen, alsmede vorderingen wegens (i) inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht in verband met de geleverde goederen. (ii) productaansprakelijkheid, productveiligheid en relevante wereldwijde wetgeving op het gebied van productaansprakelijkheid, lichamelijk letsel en / of overlijden, (iii) verlies of beschadiging van goederen en / of (iii) vermeende of daadwerkelijke schending door NBNW van de garanties, verklaringen, verplichtingen, aansprakelijkheden en / of verplichtingen in dit Contract, die voortvloeien uit of verband houden met het Contract en / of Producten voor hun gebruik en exploitatie of voortvloeien uit of verband houden met de handelingen of inbreuken van NBNW onder dit contract.

Indien NBNW daardoor aansprakelijk wordt gesteld door derden, is de Consument verplicht NBNW zowel in als buiten rechte bij te staan ​​en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem of haar in de desbetreffende situatie mag worden verwacht. De consument draagt ​​er zorg voor dat hij of zij voldoende verzekerd is ter dekking van het uitvoeringsrisico als hiervoor bedoeld. De Consument moet op eerste verzoek van de NBNW aantonen dat hij aan deze verplichting heeft voldaan. Het eigen risico is te allen tijde voor rekening van de consument. Indien de Consument aanspraak kan maken op een uitkering uit hoofde van een verzekeringsovereenkomst in verband met een eventuele aansprakelijkheid jegens NBNW, dient de Consument ervoor te zorgen dat deze betalingen rechtstreeks aan NBNW worden gedaan. Eventuele betaling aan NBNW op grond van een door de Consument gesloten verzekeringscontract heeft geen invloed op de schadeclaims van NBNW jegens de Consument, voor zover deze hoger zijn dan de betaling. De consument is altijd verplicht alles in het werk te stellen om de schade te beperken. Blijft de consument in gebreke bij het nemen van passende maatregelen, dan heeft NBNW het recht dit zelf te doen, zonder ingebrekestelling. Alle kosten en schade aan de zijde van de NBNW en daardoor ontstane derden komen volledig voor rekening en risico van de Consument.

Artikel 19 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De consument mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NBNW, de naam of merken van NBNW niet gebruiken, geen woorden, afbeeldingen of symbolen gebruiken die naar het oordeel van de consument de betrokkenheid van NBNW bij, of diens instemming met, impliceren. elke schriftelijke of mondelinge advertentie of presentatie, logboek, plan, advies, brochure, nieuwsbrief, boek of ander gepubliceerd materiaal opgesteld door NBNW. De levering van producten door NBNW aan de consument op grond van een overeenkomst houdt uitdrukkelijk geen overdracht in van enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht. Alle werken die No Black No White in het kader van de overeenkomst aan de consument beschikbaar stelt, blijven eigendom van NBNW. De Consument zal deze werken uitsluitend gebruiken ten behoeve van en in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, binnen de reikwijdte van de overeenkomst, en mag deze op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk reproduceren, openbaar maken of ter beschikking stellen aan derden. onderdeel, of op een andere manier worden gebruikt zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van NBNW. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot handelsmerken, auteursrechten, model- en databankrechten, handelsnaamrechten, octrooirechten, die zijn gebruikt of ontstaan ​​in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en / of die zijn opgenomen in de Producten of in een advies, inclusief maar niet beperkt tot producten, productieprocessen, toepassingen, concepten, ontwerpen, tekeningen, uitvindingen, modellen, technieken, werken, methoden, resultaten, creaties, presentaties, computerprogramma’s, knowhow, gegevensverzamelingen en andere kennis behoort uitsluitend toe aan NBNW, tenzij anders overeengekomen. Het is de Consument niet toegestaan ​​enige indicatie met betrekking tot auteursrechten, merken, handelsnamen of andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op de door NBNW geleverde Producten of de daarmee verband houdende materialen te verwijderen of te wijzigen. De Consument respecteert altijd alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van NBNW volledig.

Artikel 20 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen No Black No White en de consument, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een verplichting geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de in de rechtsverhouding betrokken partij daar woonplaats heeft. De partijen zullen pas bij de rechtbank een verzoek indienen als ze hun best hebben gedaan om geschillen op te lossen door middel van onderhandelingen tussen hen.

Artikel 21 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bepalingen of bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden mogen niet schadelijk zijn voor de Consument en dienen schriftelijk te worden vastgelegd, dan wel zodanig dat de Consument deze op een toegankelijke manier kan opslaan.

Mijn winkelmand

0 artikelen

Geen producten in de winkelwagen.

Totaalbedrag

0,00